FÖRENINGSSTÄMMA – BRF KAMKOFTAN 31/5-16 I EVA-SALEN I VÅRFRUKYRKAN

Skrivet av admin

Ämne: Allmänt

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Kamkoftans årsstämma den 31/5-16 kl 18.30 i Eva-salen i Vårfrukyrkan, Fruängens kyrkogata.

Dagordning enligt våra stadgar.

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Val av stämmoordförande
 • 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • 5 Val av två justeringsmän
 • 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • 7 Fastställande av röstlängd
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisorns berättelse
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut om resultatdisposition
 • 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • 13 fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 • 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §38
 • 19 Stämmans avslutande

Hälsningar

Styrelsen Brf Kamkoftan

Comments are closed.